• ពោះម៉ាយ
QQ:

វិញ្ញាបនប័ត្រ

គ Certification1

វិញ្ញាបនប័ត្រគ

License2 ពាណិជ្ជកម្ម

អាជ្ញាប័ណ្ណអាជីវកម្ម

ប៉ាតង់សម្រាប់អ័ក្សបង្វិល spindle 4 5

ប៉ាតង់សម្រាប់អ័ក្សបង្វិល spindle 4

ចុះឈ្មោះយីហោ Certification5

ចុះឈ្មោះយីហោ Certification5

អាយអេសអូ Certification3

វិញ្ញាបនប័ត្រ ISO

Enterprise33 កម្រិតខ្ពស់

សហគ្រាសកម្រិតខ្ពស់

សហគ្រាសបច្ចេកវិទ្យា Center22

មជ្ឈមណ្ឌលបច្ចេកវិទ្យាសហគ្រាស

យីហោ Shandogn ល្បី 11

យីហោ Shandogn ល្បី

អនុប្រធាន Unit55

អនុប្រធានអង្គភាព


កម្មវិធី WhatsApp លើបណ្តាញជជែកកំសាន្ត!